ALGEMENE VOORWAARDEN
ORDERVOORWAARDEN - VERANTWOORDELIJKHEID - TARIEVEN - DUUR -
SCHORSINGEN EN BEPERKINGEN - SPECIALE PLAATSEN

1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen,
gelden de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten door onze fi rma. Iedere
ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de
persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande
clausules te aanvaarden. Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere
documenten worden als niet-bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen
met onze algemene voorwaarden. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de
opdrachtgever deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de
overeenkomst aanvaardt. Voor drukopdrachten en facturen gelden bijzondere voorwaarden.

2. De advertenties en publicaties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder, die tevens, met uitsluiting van onze fi rma, de
uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen
naar aanleiding van de publicatie of advertentie. De kosten voor het publiceren van eventuele
rechten van antwoord of het uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe onze fi rma als
uitgever of drukker zou kunnen genoopt worden naar aanleiding van een advertentie of publicatie,
zullen zonder mogelijkheid van verhaal worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever.

3. De advertenties worden ingelast tegen de tarieven, toeslagen en voorwaarden van de
tariefbrochures/websites geldend op het ogenblik van de inlassing van de advertentie. De
offertes worden enkel als inlichting gegeven maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.
De directie van onze fi rma houdt zich het recht voor om op het even welk ogenblik het
advertentietarief, het formaat, de kolombreedte of de meetwijze van de advertenties te
veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders
waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is.

4. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 1 jaar vanaf de datum van de eerste daad
van uitvoering ervan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geviseerd door de
directie van onze fi rma. In alle gevallen kunnen deze tarieven na verloop van 1 jaar aangepast worden.

5. Aangezien de media van onze fi rma zich richten tot welbepaalde doelgroepen is het onze fi rma
niet toegelaten de publicitaire ruimte daarin eigenmachtig te beperken tot één of enkele
adverteerders. Om deze reden kan onze fi rma o.m. geen exclusiviteit verlenen aan een
adverteerder, noch een adverteerder uitsluiten op grond van zijn verhouding tot een andere
adverteerder.

6. Onze firma behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een order te weigeren,
stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering
zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat het order strijdig is met de heersende
wetten en/of reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de
belangen van het medium of haarzelf, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling
vanwege de opdrachtgever. Om dezelfde redenen heeft onze fi rma ook steeds het recht om
vooruitbetaling te vragen.

7. Onze fi rma kan de uitvoering van elk order van een opdrachtgever stopzetten zonder
voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling
van een reeds eerder uitgevoerd order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij de
vervaldatum, of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke
wijziging van de juridische toestand van opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder.

8. Aangezien de onderscheiden media van onze fi rma een specifi ek eigenbeeld en dito kwaliteit
nastreven, dienen de advertenties te beantwoorden aan de vereisten inzake kwaliteit en
eigenheid van het medium waarvoor ze voorzien zijn. De directie behoudt zich ten allen tijde
het recht voor de voorafgaande voorlegging van de advertenties te vragen, desgevallend
wijzigingen op te leggen of advertenties te weigeren die naar haar oordeel niet beantwoorden
aan deze vereisten, zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden.

9. De taal van de advertenties is deze van het medium waarvoor ze zijn voorzien. Elke afwijking zal
eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan onze firma.

10. De door een adverteerder of tussenpersoon gevraagde plaats zal in de mate van het mogelijke
geëerbiedigd worden. Speciale of voorkeurplaatsen kunnen slechts worden gegarandeerd tegen
betaling van de daartoe voorziene toeslagen, zelfs zo dit uitdrukkelijk anders werd bedongen.
Wanneer een opdrachtgever zich verbonden heeft deze toeslagen te betalen om een speciale of
voorkeurplaats te bekomen, zal hij de prijs zonder toeslag moeten betalen wanneer zijn advertentie
op een andere plaats verschijnt dan voorzien, omwille van lay-out of om een andere reden, en dit
zonder enig verhaal. Wanneer de verkoper zich verbonden heeft een order uit te voeren op
een welbepaald tijdstip en dit ongewild nalaat, dan dient de koper zich op straffe van verval
hierover binnen zeer korte termijn te beklagen.

MATERIAAL - AANLEVERING - DRUKPROEVEN - KWALITEIT -
AANSPRAKELIJKHEID - KOSTEN


11. Onze firma moet binnen de in de onderscheiden tariefbrochures/websites of overeenkomsten
vastgestelde termijnen en in overeenstemming met de voorwaarden ervan in het bezit gesteld
worden van het materiaal en de instructies met betrekking tot de uitvoering van het order. Bij
overschrijden van deze termijnen wijst onze firma elke verantwoordelijkheid af voor fouten naar
aanleiding van de uitvoering van dergelijk order.

12. De opdrachtgever die een drukproef wenst voor het verschijnen, worden verzocht dit uitdrukkelijk
te vragen bij het overmaken van hun opdracht. Deze voor het drukken afgeleverde proeven worden
op gewoon papier geprint. Verzorgde drukproeven, o.a. in getrouwe kleuren en/of op
oplagepapier, worden extra aangerekend. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven.
Niet-tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvraag of niet-uitdrukkelijk door afspraak
vastgelegde levering van een drukproef bevrijdt onze firma van het tijdig leveren van deze
drukproef en van zijn verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten,
vergissingen of weglatingen na het drukken vastgesteld. Onze fi rma aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef.

13. De opdrachtgever dient persklare documenten, digitaal materiaal of zetwerk te leveren en dit
moet beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld door de wijze van drukken. Kunnen enkel
dienen: digitaal materiaal van goede kwaliteit, films van goede kwaliteit, foto's, tekeningen of zeer
goede niet-gerasterde proefdrukken. Indien de opdrachtgever géén persklaar materiaal levert,
is de keuze van lettersoort en lay-out aan de drukker vrijgelaten. Onze fi rma wijst alle
verantwoordelijkheid af voor gebreken bij het drukken, die te wijten zijn aan het materiaal
of de documenten die niet aan alle voorwaarden voor een goede weergave zouden voldoen.
Als de opdrachtgever materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt
de uitgever/drukker geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting.

14. Onze firma wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van
twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde, mondeling of telefonisch overgemaakte
onderrichtingen. Dit geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. In dergelijk geval verlenen
gebeurlijke vergissingen, drukfouten of een slechte of onduidelijke weergave van tekst of beeld
aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze
heruitgave of schadevergoeding te eisen.

15. Onze firma neemt géén verantwoordelijkheid voor het vergeten of onduidelijk drukken van een
sleutelnummer of identifi catiecode, of voor een vergissing bij het samenstellen of het plaatsen ervan.
Evenmin wordt verantwoordelijkheid genomen voor teksten of beelden die in een advertentie
moeten worden bijgezet of vervangen. Vergissingen of onvolkomenheden naar aanleiding
van dergelijke bewerkingen verlenen aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te
betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.

16. Indien de opdrachtgever géén persklaar materiaal levert, worden de kosten voor tekeningen, schetsen,
drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films, kleurenselecties en vertalingen enz.
in rekening gebracht. Wordt de aanvraag voor aanmaak van dergelijk materiaal niet door een
bestelling gevolgd, dan worden de kosten van aanmaak aangerekend. Alle verbeteringen
en/of aanvullingen op de proeven die van het origineel verschillen worden in verhouding aangerekend.
In alle gevallen worden eventuele bijkomende bewerkingen in rekening gebracht.

DRUK

17. Voor papier, verwerkt door de uitgever/drukker, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de
toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De volkomen overeenstemming
van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, inktgeving en
register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden
uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

STOPZETTING, WIJZIGING VAN ADVERTENTIEOPDRACHTEN

18. De aanvragen tot stopzetting, schorsing of wijziging van een gegeven advertentieopdracht
moeten schriftelijk en mits het respecteren van de in de tariefbrochures/website voorziene
termijnen te gebeuren bij de betrokken publiciteitsdiensten. Stopzetting of wijziging in min van
doorlopende advertentieopdrachten dient binnen dezelfde termijnen te gebeuren, maar per aan
getekende brief. Dergelijke opdrachten die contractueel een reeks inlassingen voorzien, zijn
echter principieel vast en onherroepelijk en kunnen enkel mits uitdrukkelijk akkoord stopgezet
of gewijzigd worden. Ontijdige stopzetting en wijziging in min van om het even welke
advertentieopdracht geeft altijd aanleiding tot het aanrekenen van kosten en/of de herberekening
van het toepasselijk tarief, zoals voorzien in de onderscheiden tariefbrochures/websites of
overeenkomsten.

MATERIAAL - BEWARING - RISICO

19. Wat betreft de drukwerken wordt het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal
gedurende 6 maanden na de laatste plaatsing bewaard, maar enkel op aanvraag. Na deze
termijn kan het niet door de opdrachtgever teruggevraagde materiaal vernietigd of gewist worden.
20. De teksten, bestanden, tekeningen, fi lms, foto's, platen, papieren enz..., behorende aan de
opdrachtgever, die in onze werkhuizen berusten, dat zij betaald wezen of niet, blijven er voor
rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever/drukker van alle
verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt
geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van het materiaal ten gevolge
van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal. Hetzelfde geldt
voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.

AUTEURSRECHTEN

21. Wanneer de opdrachtgever opdracht geeft een reproductie te maken van eender welke
tekening, foto, document of tekst, bestand enz., impliceert dit dat hij daartoe de toestemming
heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde.

22. Alle composities, modellen, schetsen, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties en schikkingen
enz. door ons ontworpen, welke ook de gebruikte techniek weze, blijven onze exclusieve eigendom
en zijn beschermd door het auteursrecht. Het afstaan of aanrekenen van dergelijke materialen
doet op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen afbreuk
aan hetgeen voorafgaat.

BEWIJSNUMMERS

23. Voor alle advertentieopdrachten in één van onze media - kleine aankondigingen uitgezonderd -
wordt 1 kosteloos bewijsnummer aan de opdrachtgever gezonden. Publiciteitsagentschappen
ontvangen 3 kosteloze bewijsnummers. Bijkomende bewijsnummers worden in rekening gebracht.
Adverteerders in onze huis-aan-huisbladen ontvangen géén bewijsnummer van hun regio.

KLACHTEN - TERMIJNEN - BEPERKINGEN

24. Inzake publiciteit gaat de verkoper van de veronderstelling uit dat de koper het verschijnen van de
publiciteit op de voet volgt. Omwille van de afsluittermijnen wordt een klacht in verband met
publiciteit slechts in overweging genomen wanneer ze schriftelijk binnen de 3 dagen na het
verschijnen van de advertentie wordt ingediend. Elke klacht in verband met handelsdrukwerk dient
schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de eerste levering volgen. Indien de
opdrachtgever verzuimt levering in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen
bij de afgifte van de factuur, van de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document.
Niet-naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid
van de klacht met zich mede, en betekent dat de opdrachtgever de geleverde goederen of
diensten heeft aanvaard. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen en diensten
heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde
goederen of diensten geven de opdrachtgever niet het recht heel de levering af te keuren. Een
eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder
nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil
door onze fi rma kan ingeroepen worden. Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene
voorwaarden, in overweging genomen.

25. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot
heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de
publiciteit of dienst schaadt. De uitgever/drukker is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de
opdrachtgever, oa. winstderving. In géén geval kan de fi nanciële aansprakelijkheid van de verkoper
het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

FACTUREN - INTRESTEN - VERHOGINGSBEDING

26. De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel op de vervaldatum zonder korting;
de uitgifte van wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengt geen vernieuwing, noch afwijking
van deze bepaling. De discontokosten en agio's zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

27. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn.

28. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van
nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen, en na vergeefse ingebrekestelling, zal het
verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van €100
en een maximum van €1.850, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van
conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten. Bovendien heeft de uitgever/drukker
het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle
bedragen. Alle inningkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn
steeds ten laste van de opdrachtgever.

BETWISTINGEN

29. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage,
is de arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters
welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, defi nitief te
beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij
Ovar vzw, Cipalstraat 3, 2440 Geel. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige
bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
Voor onze algemene voorwaarden en arbitrage, zie keerzijde